Welcome to Charity!

Curator (Hong Kong Art), Hong Kong Museum of Art